کتاب های مصاحبه استخدامی (رشته های ادبیات و فناوری)

0

فارسی (هفتم)

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/555/C703.pdf

 

فارسی (هشتم)

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/558/C803.pdf

 

فارسی (نهم)

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/556/C903.pdf

 

نگارش (هفتم)

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/555/C704.pdf

 

نگارش (هشتم)

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/558/C804.pdf

 

نگارش (نهم)

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/556/C904.pdf

 

کار و فناوری (هفتم)

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/555/C717.pdf

 

کار و فناوری (هشتم)

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/558/C817.pdf

 

کار و فناوری (نهم)

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/556/C917.pdf

 

فارسی (۱) دهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/43/C110201.pdf

 

فارسی (۲) یازدهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/44/C111201.pdf

 

فارسی (۳) دوازدهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/710/C112201.pdf

 

علوم و فنون ادبی (۱)دهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/43/C110203.pdf

 

علوم و فنون ادبی (۲)یازدهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1402-1403/44/C111203.pdf

 

علوم و فنون ادبی (۳) دوازدهم سال ۹۹

http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/1399-1400/710/C112203.pdf

 

لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها