ترس از جرم در فضای عمومی شهری از منظر زنان

0

ترس از جرم در فضای عمومی شهری از منظر زنان

علیرضا براری؛ دکتری جامعه شناسی

چکیده

ترس یکی از نام‌آشناترین واژه­ هایی است که هر فردی به‌طور غریزی از بدو تولد تا زمان مرگ، آن را به هر شکلی تجربه می­کند. هدف این پژوهش ترس از جرم در فضای عمومی از منظر زنان در شهرها(مطالعه موردی: زنان شهر بابل) در سال ۱۳۹۸بود. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه پژوهش را زنان ۱۸ تا ۶۰ ساله ساکن شهر بابل تشکیل داده ­اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۵۰ نفر تعیین شد و با استفاده از شیوه نمونه ­گیری خوشه­ ای چندمرحله‌ای، انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ های پژوهش، از آزمون ­های ضریب همبستگی با نرم­ افزار spss24 و تحلیل معادلات ساختاری با نرم ­افزار Amos25 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از ۰٫۷ بود. در این پژوهش با به­ کارگیری آمار استنباطی رابطه متغیرهای فاصله اجتماعی و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی و کنترل غیررسمی، بی­ نظمی با ترس از جرم سنجیده شد که رابطه همه متغیرها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که این متغیرهای فاصله اجتماعی و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی و کنترل غیررسمی، بی­ نظمی با ترس از جرم رابطه معن ی­داری دارند. با استفاده از نرم­افزار Amos25 و رسم مدل مقدار تغییرات متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای مستقل تبیین شد.

اصل مقاله را از لینک زیر دریافت کنید

https://urb.dehaghan.iau.ir/article_686078.html

لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها