بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نحوه نگرش والدین به دوران کودکی با تاکید بر ساخت قدرت در خانواده مطالعه موردی: شهر‌ اصفهان

0

چکیده

در این تحقیق با بهره‌گیری از نظریه‌های جامعه‌شناسی بر اساس رویکرد پیش جامعه‌شناسی و مدرن عوامل اجتماعی مؤثر بر نحوه نگرش والدین به دوران کودکی در شهر اصفهان با تاکید بر ساخت قدرت در خانواده موردبررسی قرارگرفته است؛ مسئله اصلی در این تحقیق تحلیل عوامل اجتماعی است که در تشکیل و ساخت نحوه  نگرش والدین به دوران کودکی مؤثرند و همچنین توجه به روابط خانوادگی و کارکردهای آن می تواند راهکارهایی را برای مطلوب نمودن این نحوه نگرش در جامعه امروز ارائه نماید.این مطالعه به شیوه پیمایشی بر روی ۳۸۴ نفر زن و مرد و با استفاده از تکنیک پرسشنامه داده‌های مورد نیاز از مناطق ۱۴ گانه شهر اصفهان را جمع‌آوری و تحلیل داده­ها با استفاده از روش‌های مختلف آماری صورت گرفته است.نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که متغیرهای «نوگرایی»، «میزان کنترل اجتماعی» و«رسانه» به ترتیب دارای بیشترین تأثیر مثبت معنی‌دار و عامل «ساخت قدرت در خانواده» نیز دارای تأثیر منفی و معنی‌داری بر روی نحوه نگرش به دوران کودکی در جامعه مورد مطالعه بوده‌اند و نگرش به دوران کودکی در بین پاسخگویان در مناطق ۱۴ گانه شهر­اصفهان تقریباً نگرشی تلفیقی و میانه می­باشد.
لینک دریافت مقاله از اینجا
لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها