معرفی روایت پژوهی

28

ﺗﺤﻘﯿﻖ رواﯾﺘﯽ، ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از داﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ داده ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ.اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ،رواﯾﺘﯽ از ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد اﻓﺮادي دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺤﻘﯿﻖ رواﯾﺘﯽ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ را ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺑﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ روﺷﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ آن،ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﮐﺸﻒ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐه ﭼﮕﻮﻧﻪ،زﺑﺎن،ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از دﻧﯿﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آدم ﻫﺎﺳﺖ و ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ،ﺗﻌﻬﺪات،ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ارزش ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻫﻮﯾﺘﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

معرفی روایت پژوهی

مدیر وبسایت

روایت

در لاتین اسم Narrario به معنی روایت یا داستان است و فعل Narrer به معنای نقل کردن یا داستان گفتن است. یک روایت داستانی است که یک سلسله از رویدادها را که برای راوی یا شنوندگان او مهم هستند نقل میکند. در حقیقت روایت مجموعه ای از تجارب و داستان هایی است که توسط خود فرد یا افراد دیگر به صورت مکتوب یا شفاهی نقل می‌کند. هدف آن نقل تجارب، احساسات(شادی ، غم و خشم و …)، عواطف و همه ی جنبه هایی است که در جریان یک واقعه رخ داده است. در زبان فارسی این کلمه به معنای حدیث، خبر و نقل کردن سخن است و در اصطلاح ادبی متنی است که داستان را بیان می کند.

کرسول(۲۰۱۲) معتقد است اصطلاح روایی از فعل «روایت کردن» یا «بیان کردن(مانند داستان) با جزئیات» می آید. در طرح های پژوهش روایی محققان زندگی افراد را شرح میدهند، داستانهایی را در مورد زندگی مردم جمع آوری و بیان می کنند و روایت های تجربیات فردی را می نویسند. روایت، به عنوان گونه متفاوت تحقیق کیفی، به طور خاص بر مطالعه فرد خاص، جمع آوری داده ها از طریق جمع آوری داستان، گزارش تجربیات فردی و شرح هدف آن تجربیات برای فرد توجه دارد.همچنان که از نامش پیداست روایت و داستان گویی مهمترین مشخصه ی این روش پژوهشی است. روایت و داستان با همه ی ویژگی های خاصی که دارند. بحث توالی بین رخدادها. بحث زمانمندی، آغاز ومیانه و پایان داشتن. روابط علی مورد نظر در داستان و …

سخن گفتن درباره ی زندگی و تجربیات شخص و یا خواندن شرحال گذشتگان ارتباط تنگاتنگی با زندگی تک تک انسان ها دارد. داستان و نقل روایت در خاطرات دور یکایک انسان ها هویتی دیرینه دارد. داستان ها یی که حکایت از زندگی روزمره مردمان دارد همواره در طول تاریخ بوده و نقش مهم در ساختن زندگی جوامع داشته است. لذا می‌توان گفت تحقیق روایی به شکل غیر رسمی و سازمان نیافته قدمت طولانی دارد.اما ظهور روش شناسی روایی در حوزه تحقیق علوم اجتماعی منجر به بحث سازمان یافته و جدی درباره داستان های زندگی، عملکرد داستان ها در زندگی و جایگاه آنها در بررسی امور جمعی شده است

داﺳﺘﺎن ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد،ﭘﻨﺠﺮه اي ﺑﻪ ﺳﻮي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ اي را ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ،ﯾﮏ رواﯾﺖ،داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺧﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ادامه دارد …

لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها