معرفی کتاب اقدام پژوهی: راهنمای گام به گام برای معلمان

0

اقدام پژوهی: راهنمای گام به گام برای معلمان

محمدرضا آهنچیان (نویسنده اصلی), مهدی محمدآقائی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۲
ناشر: تهران رشد

چکیده:

اقدام پژوهی به عنوان یک روش شناخته شده تحقیق در دو دهه اخیر با سرعت رشد کرد و اکنون به منزله یک روش شناخته شده مورد استفاده محققان و همه کارورانی قرار گرفته است که از آن برای کمک به رشد حرفه ای خود بهره می برند. در این کتاب پس از معرفی این روش بر روی گام های طراحی، اجرا و ارزیابی از اقدام پژوهی تمرکز و تاکید شده است.

کلمات کلیدی:
اقدام پژوهی، معلمان، اعتبار، رشد حرفه ای
28 آگوست 19
1,265