بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده اقدام پژوهی توسط معلمان دوره ابتدایی

0

بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده اقدام پژوهی توسط معلمان دوره ابتدایی

مقاله ۵، دوره ۱، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۵، صفحه ۸۵-۱۰۸

منبع: فصلنامه توسعه حرفه ای معلم متعلق به دانشگاه فرهنگیان

وبسایت

فایل اصلی را از لینک زیر ملاحظه فرمایید

TPD_Volume 1_Issue 1_Pages 85-108

مطالعه حاضر به منظور بررسی ماهیت علمی تحقیقات اقدام پژوهی انجام گرفته توسط معلمان پژوهنده، انجام شد. رویکرد این پژوهش آمیخته(کمّی-کیفی) و در آن از دو روش توصیفی و تحلیل اسناد استفاده شده است و دارای دو جامعه آماری بود؛ ۱٫ جامعه اول: کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر سنندج که حداقل یک بار تحقیق اقدام پژوهی انجام داده بودند ۲٫ جامعه دوم:کلیه گزارش های اقدام پژوهی برتر استانی که در دوره های دوازدهم و سیزدهم برنامه معلم پژوهنده به دبیرخانه مرکزی معلم پژوهنده ارسال شده اند، که طبق آمار اعلام شده توسط پژوهشکده تعلیم و تربیت استان کردستان، شامل ۳۶ گزارش بود. برای تعیین حجم نمونه در بخش کمی از نمونه گیری در دسترس و در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. پرسشنامه، چک لیست و مصاحبه نیمه ساختارمند نیز برای گردآوری داده ها به کار برده شد. جهت بررسی روایی صوری پرسشنامه به نظر ده نفر از معلمان پژوهنده برتر استناد گردید، همچنین جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای پرسشنامه برابر با  ۸۹ / ۰ و برای چک لیست  ۷۷ / ۰ بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که معلمان دیدگاه مثبتی نسبت به روش تحقیق اقدام پژوهی برای بررسی و حل مسائل آموزشی دارند و تمایل زیادی دارند از رویکرد تفسیری برای انجام اقدام پژوهی استفاده کنند، اما بررسی گزارشهای اقدا م پژوهی بیانگر کیفیت پایین این گزارشها از لحاظ علمی بود. در واقع معلمان در مرحله جمع آوری و تحلیل اطلاعات از روشهای مناسبی استفاده نکرده اند و ابزار مورد استفاده، دقت و روایی لازم را ندارد. نتایج همچنین نشان داد که معلمان در رعایت اصول اخلاقی تا حدودی موفق عمل کرده اند.

کلیدواژه‌ها

اقدا م پژوهی؛ معلم پژوهنده؛ معلم؛ تدریس

28 آگوست 19
807