ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص ها

0

پژوهش های کاربردی روانشناختی، دوره (۳)، شماره (۴)، سال (۲۰۱۳-۳)، صفحات (۱۴۱-۱۵۴)

عنوان: ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص ها

نویسندگان: مهدی محمدآقائی، محمدرضا آهنچیان، حسین کارشکی

فایل اصلی را از لینک زیر ملاحظه فرمایید

arzyabi eghdam91

چکیده

اقدام پژوهی، شیوه ای از پژوهش است که کاروران از طریق آن به پژوهش برای حل مشکلات و مسائل موجود در محیط آموزشی و ایجاد بهبود در موقعیت های مسئله دار پیش روی خود، می پردازند. پژوهش حاضر، با توجه به پیشرفت های جدید اقدام پژوهی در دهه ی اخیر، و نیاز به بازنگری در شیوه-های اجرا و همچنین ارزیابی آن، با هدف بازشناسی مقوله ها و شاخص های معتبر و معرف اقدام پژوهی و معرفی آن ها به جامعه ی علمی کشور، به خصوص کاربران اصلی این نوع از پژوهش، انجام شد. هدف آشکار این تحقیق، ساخت ابزاری معتبر و معرف ـبراساس مقوله ها و شاخص های بازشناسی شده ـ جهت ارزیابی از گزارش های اقدام پژوهی بود. این پژوهش به لحاظ روشی، با توجه به هدف آن، یک پژوهش توسعه ای است. در این راستا، پس از بررسی آثار مهم اقدام پژوهی، تعداد ۹ مقوله ی اصلی و ۲۷ شاخص معرف برای اقدام پژوهی بازشناسی و سپس با تخصیص ۵۰ گویه بر اساس این مقوله ها و شاخص ها، مقیاسی با عنوان «مقیاس ارزیابی از گزارش های اقدام پژوهی» تدوین شد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این پژوهش ارایه ی مقوله ها و شاخص-های معتبر و معرف اقدام پژوهی بود که یک پژوهشگر با استفاده از آنها می-تواند مراحل تحقیق خود را طراحی کند و به مرحله ی اجرا بگذارد. علاوه بر این تحقیق منجر به ساخت یک مقیاس شد که از آن می توان برای ارزیابی از گزارش های اقدام پژوهی بهره برد.

 

کلمات کلیدی

معلم پژوهنده، مقیاس، اعتبار بخشی

28 آگوست 19
1,104