تصویر ندارد

آيين نامه هاي آموزشي

فرم شماره یک و دو پایگاه تابستان شیوه نامه تغییر رشته ۱۰ به ۱۱ شیوه نامه تغییر رشته۱۱ به ۱۲ فرم تغییر رشته پایه ۱۰ به ۱۱ فرم تغییر رشته پایه ۱۱ به ۱۲ فرم کمیسیون (پایه۱۱ به ۱۲) فرم تکرار پایه (دهم) سازماندهی نیروی انسانی ۴۰۴-۴۰۳   بخشنامه های نظام جدید آموزشی آیین نامه آموزشی جدید آیین نامه جدید اجرایی شیوه نامه امتحانات نهائی و غیر نهائی جدید دانلود...

صفحه ویژه متوسطه

کلیپ آموزشی نحوه تکمیل کارکرد نیروهای خرید خدمات توسط مدیران مدارس