مطالعات هشتم

سوال های مطالعات هشتم

سوال های مطالعات هشتم درس یک ۱-تعاون یعنی چه؟ تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر ۲-آیا ما می توانیم نسبت به اتفاق هایی که برای دیگران می افتد بی تفاوت باشیم ؟ از آنجایی که انسان هم موجودی اجتماعی و هم مسئول، آفریده شده است؛ هیچکس نمیتواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند و نسبت به آنچه در جامعه می...