مطالعات نهم

سوال های مطالعات نهم

سوال های مطالعات نهم سوالات متن درس اول مطالعات اجتماعی پایه نهم ۱-منظومه شمسی متشکل از چه چیزهایی است؟ متشکل از یک ستاره به نام خورشید واجرام آسمانی متعدد که در پیرامون آن می گردند. نکته: خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد وسرچشمه اصلی زندگی بر روی زمین است. نکته: منظومه خورشید دارای هشت سیاره است که زمین،سومین سیاره آن است. ۲-سیارات درونی وبیرونی را باهم مقایسه کنید. چهار...