فرهنگ يادگيري مدرسه عشاير کوچ رو: روايت هاي يک معلم

5

نشریه  مطالعات برنامه درسي :   تابستان ۱۳۹۱، دوره  ۷، شماره  ۲۵ ; از صفحه ۴۵ تا صفحه ۶۴ .

عنوان مقاله:   فرهنگ يادگيري مدرسه عشاير کوچ رو: روايت هاي يک معلم

نویسندگان:   عطاران محمد، عبدلي مصطفي

اصل مقاله را از لینک زیر ملاحظه فرمایید

Learning Culture of Nomadic School

چکیده

در اين تحقيق با استفاده از روايت هاي يک معلم در اولين سال خدمتش در مدرسه عشايري، فرهنگ يادگيري اين مدرسه بررسي شده است. اين تحقيق، تحقيقي روايي است که به انگاره تحقيقات کيفي و تفسيرگرانه تعلق دارد. منبع داده هاي اين تحقيق، خاطرات اولين سال آموزگاري معلمي در مدرسه عشاير کوچ روست که به صورت روزانه در تمام سال تحصيلي نوشته شده است. تحليل داده ها نشان مي دهد که يادگيري دانش آموزان و تنبيه بدني، دغدغه اصلي معلم عشايري است. در تفسير اين موضوع، پاره اي از ويژگي هاي سبک زندگي عشاير و برنامه درسي مدرسه که داراي ناهمخواني هستند و در آموزش معلم عشاير ايجاد اخلال مي کند بحث و بررسي شده است.

کلمات کلیدی

آموزش و پرورش عشايري، سبک زندگي عشاير، تنبيه بدني، يادگيري دانش آموزان

28 آگوست 19
1,022